Národní házená Čakovice :: Finanční řád

na provoz našeho sportoviště přispívá od roku 2018 hl.m.Praha
Nemáte založený účet? Zaregistrujte se!

Vytisknout Finanční řád

Napsal: Mirka Spoustová
12.06.2008 08:22

Hospodářské, příspěvkové a dotační směrnice

FINANČNÍ ŘÁD SNH 4. vydání platnost od 13. 3. 2004 Obsah: 1. Příspěvková směrnice s. 2–3 2. Dotační směrnice s. 3 3. Hospodářské směrnice s. 4–8 4. Příloha 1 5. Příloha 2 IČO 539929 bankovní spojení Česká spořitelna 75185329/0800 GECB 1722109-504/0600 Finanční řád SNH V zájmu realizace demokratických zásad Svazu národní házené a v návaznosti na Stanovy Svazu národní házené vydává Výkonný výbor Svazu národní házené tento Finanční řád, který má části: I. Příspěvková směrnice II. Dotační směrnice III. Hospodářská směrnice I. PŘÍSPĚVKOVÁ SMĚRNICE 1. Pro zachování demokratického principu rovnosti všech členů Svazu národní házené (dále jen „SNH“) upravuje tato směrnice krytí společných nákladů SNH formou příspěvků členských oddílů. 2. a) každý členský oddíl SNH (bez ohledu na příslušnost k zastřešujícímu sdružení) je povinen hradit alikvotní část nákladů SNH, která odpovídá jeho velikosti a stupni soutěže, ve které startují jeho družstva, b) na nákladech SNH se každý jeho členský oddíl podílí formou příspěvku, který se vypočítává zásadně vždy ze skutečných nákladů roku uplynulého, c) pro propočet dotací OSK (součástí OSK jsou i KSK) slouží jejich požadavek na příslušný kalendářní rok předaný SNH do 31. 12. předchozího roku i s klíčem na rozdělení této dotace na oddíly příslušné oblasti d) při výpočtu příspěvku se v rámci možnosti (při zachování demokratického principu) zohledňují družstva mládeže, e) propočet příspěvku se provádí dle % dělení v nákladových skupinách (příloha č. 1): 1. účastníci 2. družstva startující v ligových soutěžích (ligová družstva) 3. družstva nestartující v ligových soutěžích (neligová družstva) 4. všechna družstva 5. jen družstva dospělých 6. oddíly, f) pro zjednodušení a lepší možnost spravedlivějšího propočtu se uděluje každému družstvu za každé pololetí (jaro + podzim) 1 bod (má-li oddíl v činnosti 1 družstvo na jaře i na podzim, jsou uděleny 2 body, má-li na podzim v činnosti 1 družstvo a na jaře 2 družstva, udělují se 3 body). 3. a) splatnost příspěvku, který je vyjádřením příslušnosti k SNH (je tedy podmínkou pro start družstev v soutěžích pořádaných SNH), je na běžný kalendářní rok vždy do 31. 5. (POZOR * dle Obchodního zákoníku je za splatnost považován den připsání na účet SNH), b) oddíly sdružené v ČSTV a ATJ/SK pro zjednodušení administrativy poukazují pouze rozdíl mezi příspěvkem a dotací (pokud příspěvek převyšuje dotaci), c) oddíly, které do stanoveného termínu neprokáží zaplacení příspěvku, nebudou zařazeny do dalšího ročníku mistrovských soutěží. 4. Pro propočet příspěvků na běžný kalendářní rok slouží vždy podklady z roku minulého. 5. Vypisování startovného v mistrovských soutěžích všech stupňů je nepřípustné. II. DOTAČNÍ SMĚRNICE 1. SNH získává na základě existence oddílů sdružených v ČSTV a ATJ/SK různé formy dotací. 2. a) tyto dotace budou bezezbytku rozděleny oddílům, pro které byly poskytnuty, b) rozdělovány budou finanční prostředky skutečně obdržených dotací v uplynulém kalendářním roce. 3. Dotace je poskytována ve skupinách: a) bonus za úroveň soutěže (viz příloha č. 2/10a), b) základní paušál na každý oddíl (viz příloha č. 2/10b), c) základní částka na družstvo dospělých (viz příloha č. 2/10c), d) základní částka na družstvo mládeže (viz příloha č. 2/10d), e) zbylá částka bude propočítána dle vzdáleností (počtu silničních kilometrů) mezi družstvy oddílů v příslušné soutěži 1.u ligových soutěží budou vypočítávány km v každém pololetí (tam a zpět = 2 cesty) 2.u neligových soutěží bude každému družstvu započítána 1 cesta na podzim a 1 cesta na jaře (tím dojde k vyrovnání dle skutečnosti) 3.u neligových soutěží hraných turnajově nebo více jak dvoukolově (při účasti 4 a méně celků) bude započítána skutečná cesta, ale jen v případě, že systém bude zveřejněn v závěrečných zpravodajích (podzim i jaro) příslušné OSK. Jinak bude započítána cesta jako při čtyřkolové soutěži (2x podzim, 2x jaro), pokud je nesporné že tato soutěž nebyla hrána kratším systémem 4.u finále při soutěži hraného ve skupinách nebo při nástavbové soutěži bude započítána skutečná cesta, ale jen v případě, že místo konání bude zveřejněno v závěrečném zpravodaji příslušné OSK 5.ustanovení čl. II/3e4-5 nebude uplatněno v případě, že soutěž ve skupinách je vytvořena „uměle“ (vytvoření skupiny uvnitř oblasti) 6.oddíly sdružené v ČSTV a ATJ/SK pro zjednodušení administrativy obdrží pouze rozdíl mezi dotací a příspěvkem (pokud dotace převyšuje příspěvek). 4. Pro propočet dotace na běžný kalendářní rok slouží vždy podklady z roku minulého (rozdělovány budou pouze skutečně obdržené částky dotací) III. HOSPODÁŘSKÁ SMĚRNICE A. Všeobecná ustanovení Článek 1 1.Úhrady za cestovné, stravné, nocležné a mimořádné výdaje budou hrazeny z prostředků SNH jedině tehdy, pokud bude příslušná osoba nebo skupina osob (dále jen „osoba pověřená“) pověřena a mimořádný výdaj předem schválen Výkonným výborem Svazu národní házené (dále jen „VV SNH“) nebo orgánem, který je VV SNH k tomuto schválení určen. Tyto výdaje budou proplaceny ve smyslu zákona č. 119/1992 Sb. ve znění zákona č. 44/1994 Sb., o cestovních náhradách a následujících jejich doplňků, a „Organizační směrnice Cestovní náhrady SNH“. Tato Org. směrnice je uložena na SE SNH a níže uvedené články FŘ SNH odpovídají jejímu výkladu pro potřeby činnosti SNH. 2.Odměny za činnost osobě pověřené při akcích vyplynou vždy z vydaných Hospodářských příloh k příslušné akci. 3.Hospodářská příloha příslušné akce může upravit ve výjšnečných případech body této Hospodářské směrnice. B. Náhrada jízdních výdajů Článek 1 1.Východiskem cesty je obec, z níž osoba pověřená cestu oprávněně nastoupila, a ze které jí vznikají prokazatelné výdaje. Může to být: a)obec sídla orgánu, který osobu pověřenou na cestu vysílá, b)obec bydliště osoby pověřené, c)obec pravidelného pracoviště osoby pověřené. 2.Stejně se posuzuje i místo ukončení cesty 3.Je-li cesta konaná veřejným dopravním prostředkem, je pro určení počátku a konce cesty rozhodná doba odjezdu a doba příjezdu stanovená jízdním řádem veřejného dopravního prostředku, kterého osoba pověřená použije 4.Při použití jiného než veřejného dopravního prostředku je pro určení počátku a konce cesty rozhodující skutečná doba jeho odjezdu a příjezdu. 5.Doba počátku a konce cesty při povolení použití vlastního vozidla bude zapsána podle skutečného příjezdu a odjezdu. 6.Proplacení motorového vozidla bude provedeno ve smyslu zákona č.119/1992 Sb. dle těchto směrnic. Článek 2 1.Osobě pověřené náleží náhrada jízdních výdajů za cestu mezi obcí, jež byla určena jako nástup cesty a za cestu zpět. 2.Jízdními výdaji jsou výdaje za jízdenku, včetně jízdného MHD, kterých osoba pověřená použije v souvislosti s cestou. 3.Při jízdě bude proplacena cena jízdného a)do vzdálenosti 50 km osobní vlak a autobus, b)od vzdálenosti nad 51 km rychlík II. tř. a autobus, c)jízdné s příplatkem IC, EC a místenku jen ve zvláštních případech a při dodržení vyhlášených podmínek HK VV SNH v příloze hospodářské směrnice pro příslušnou akci, d)každá cesta a zakoupené jízdné musí využít všech zákonných slev pro cestovné. Základní povinnost u cestovného na všechny akce pořádané SNH je využít zpáteční jízdenky nebo skupinové zpáteční jízdenky. 4.SNH uznává ve smyslu § 20 zákona č. 119/1992 Sb. náklady jízdného dle čl. B2/2 tohoto řádu bez jejich dokladování, a to jízdné MHD a jízdné jinými veřejnými hromadnými dopravními prostředky dle ceníku jejich provozovatelů. 5.Použije-li osoba pověřená pro cestu vlastní osobní vozidlo, poskytne mu složka náhradu ve výši jízdného určeného veřejného dopravního hromadného prostředku (mimo čl. E 1/1). 6.Cestuje-li s osobou pověřenou soukromým vozidlem více osob pověřených, majících společnou cestu (nebo její část), těmto náhrada jízdného (nebo jeho alikvotní část) nenáleží. C. Stravné Článek 1 1.Rozdělení časových úseků kalendářního dne a) trvá-li pracovní cesta 5–12 hodin, b) 12–18 hodin, c) více než 18 hodin. 2.Stravné osobě pověřené nenáleží, je-li jí na cestě bezplatně zajištěno celodenní stravování (snídaně, oběd, večeře). 3.Krácení stravného v případě poskytnutí jen části stravy a) procentně přepočítáno vždy z bodu 1/c a 4 tohoto článku snídaně o 20 %, b) oběd o 40 %, c) večeře o 40 %. 4.Stravné bude vypočítáno z poslední platné částky ze zákona č. 119/1992 Sb., ve znění zákona č. 44/1994 Sb., v§ 5 odst. 1 vyhlášky č. 125/1998. vzorec: základ + ((max. – min.) x 0,6) = výsledek (zaokrouhlit na celé koruny vždy nahoru) Příklad zákon vyhlásil pro 5–12 hod. cesty tyto hodnoty: zákl. = 53 Kč (min.) max. = 64 Kč 53 + [(64 – 53) x 0,6] = 53 + 6,6 = 60 Kč D. Nocležné Článek 1 Za každou noc, kterou funkcionář ( rozhodčí) stráví na cestě, mu náleží nocležné v prokazatelné výši, jestliže mu pořádající orgán nezajistil bezplatné ubytování (rozumí se v místnosti s postelí a základním vybavením a s dostupným sociálním zařízením). E. Sazba náhrad za použití vlastního vozidla Článek 1 1.Náhrada za použití vlastního osobního vozidla dle zákona č. 119/1992 Sb. se proplácí pouze v případě souhlasu orgánu, který služební cestu schválil, jinak dle čl. B 2/4. 2.Vysílající organizace (v rámci SNH) má právo vyplatit zkrácenou náhradu za použití vlastního vozidla (viz příloha č. 2/1). F. Svazové poplatky Článek 1 Platí v plném znění a výši poplatky, pokud jsou uvedené v platném soutěžním, registračním, přestupním a disciplinárním řádu Svazu národní házené. G. Odměny a náhrady rozhodčím, delegátům a ředitelům akcí Článek 1 1.Rozhodčím, delegátům a ředitelům akcí náleží náhrada a)cestovného (viz čl. B), b)stravného (viz čl. C), c)nocležného (viz čl. D). 2.Rozhodčím za řízení utkání, delegátům a ředitelům akcí náleží odměna ve stanovené výši. V případě, že jsou k utkání jmenováni dva rozhodčí, přísluší oběma stejná částka odměny (viz příloha č. 2/3 a 2/4). 3.Odměny a náhrady výdajů jsou proplaceny rozhodčím, delegátům a řediteli akce pořadatelem utkání (mistrovského, přípravného, turnaje) zásadně po skončení utkání (celé akce). 4.Úhrady delegátům hradí a)pokud je jeho vyslání součástí disciplinárního řízení, přísluší úhrada subjektu určenému v rozhodnutí, b)pokud je jeho vyslání na žádost, přísluší úhrada žadateli, c)pokud jeho vyslání stanoví k tomu oprávněný orgán SNH, přísluší úhrada SNH. 5.Z vyplácené odměny není pořadatelem srážena daň ze mzdy, ani daň z příjmů fyzických osob. 6.Příjmy vyplacené dle čl. G 1/1 podléhají dani z příjmu z nezávislé činnosti (zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 7.Toto přiznání za uplynulé období předkládá každá fyzická osoba, která příjem přijala sama. Článek 2 Turnaje, přátelská (přípravná) utkání – určuje právní subjekt pořadatelského orgánu. Článek 3 V případě svozových autobusů jsou povinni všichni pozvaní aktéři využít tohoto způsobu dopravy na akci a cestovné jim nebude proplaceno. H. Školení a semináře trenérů Článek 1 1.Účastníku školení a semináře přísluší tato náhrada (*) a)cestovné, b)stravné, c)nocležné, d)metodické materiály pro výuku. 2.Pořádající orgán dále zajišťuje (*) a)místnost pro výuku, b)halu nebo hřiště pro praktický výcvik, c)bazén – saunu, d)videopomůcky. 3.Vedoucímu školení přísluší (*) a)odměna (viz příloha č. 2/5), b)náhrada cestovních výdajů, c)stravné a nocležné. 4.Lektorům na školení přísluší (*) a)odměna (viz příloha č. 2/6), b)) hrada cestovních výdajů, c)stravné a nocležné. Článek 2 Refundace mzdy pro vedoucí a lektory se poskytuje pořádajícím orgánem jen v mimořádných případech, pokud o refundaci dotyčná osoba předem písemně požádá. Refundaci schvaluje předseda SNH, příp. předseda HK VV SNH. Refundace bude proplacena na požadovaný počet dnů v době pořádání akce – zajišťuje pořádající orgán. Frekventantům se refundace nevyplácejí. Článek 3 Náklady za školení a semináře (*) budou propočteny za 1 osobu frekventanta a zahrnuty do FŘ SNH v oblasti poplatků příslušného oddílu. Článek 4 Výpočet úhrady nákladů pořadateli školení a seminářů za účastníky jeho oddílu Pořadatel akce uhradí za členy svého oddílu, kteří jsou účastníky jen skutečné náklady, které bude mít za úkol propočítat a přiložit ke zprávě její ředitel (cestovné, stravné, nocležné). Ostatní náklady budou propočteny stejně jako u ostatních frekventantů. Propočet zbývajících nákladů na každého frekventanta bude proveden po odečtu nákladů a počtu účastníků pořádajícího oddílu. I. Školení a semináře rozhodčích Článek 1 1.Pořádající orgán zajišťuje a provádí tyto náhrady a)účastníkům hradí cestovné (viz čl. B), b)účastníkům hradí stravné a nocležné, c)hradí nájem místností, haly a hřiště pro výuku a praktický výcvik, d)hradí pronájem bazénu a sauny, e)zajišťuje videopomůcky a metodické materiály, f)zajišťuje lektory. 2.Vedoucímu školení a semináře přísluší a)odměna (viz příloha č. 2/5), b)náhrada cestovních výdajů (viz čl. B), c)stravné a nocležné. 3.Lektorům na školení přísluší a)odměna (viz příloha č. 2/6), b)náhrada cestovních výdajů (viz čl. B), c)stravné a nocležné. Článek 2 Refundace mzdy pro lektory a vedoucí se poskytuje pořádajícím orgánem jen v mimořádných případech, pokud o refundaci dotyčná osoba předem písemně požádá. Refundaci schvaluje předseda SNH, příp. předseda HK VV SNH. Refundace bude proplacena na požadovaný počet dnů v době pořádání akce – zajišťuje pořádající orgán. Frekventantům se refundace nevyplácejí. J. Schůze Článek 1 1.Na „Valné hromadě“ hradí SNH a)pronájem místnosti, b)občerstvení účastníků včetně oběda, c)cestovné všech pozvaných účastníků (viz čl. B). Článek 2 1.Funkcionářům VV, OSK a odborných komisí SNH poskytuje pořádající orgán a)cestovné, stravné (nebo oběd), případně nocležné (viz čl. B, C, D), b)nájem místnosti pro schůze, c)refundace ve výjimečných případech. K. Odměny za umístění v soutěžích Článek 1 Za umístění družstev ve vrcholných soutěžích mládeže a mezioblastních turnajích mládeže (pořádaných VV SNH) se Oblastním soutěžním komisím poskytuje finanční ohodnocení (viz příloha 2/7) dle součtu bodů za umístění dle těchto tabulek (body se udělí za každou vypsanou kategorii) : a) Mistrovství ČR b) Pohár ČR 1. místo = 20 bodů 1. místo = 10 bodů 2. místo = 17 bodů 2. místo = 8 bodů 3. místo = 14 bodů 3. místo = 6 bodů 4. místo = 12 bodů 4. místo = 4 body 5. místo = 11 bodů 5. místo = 3 body 6. místo = 10 bodů 6. místo = 2 body 7. místo = 1 bod c) turnaj v jedné skupině d) turnaj ve dvou skupinách 1. místo = 15 bodů 1. místo v každé skupině = 10 bodů 2. místo = 12 bodů 2. místo v každé skupině = 7 bodů 3. místo = 9 bodů 3. místo v každé skupině = 5 bodů 4. místo = 6 bodů 5. místo = 4 body 6. místo = 2 body L. Příprava reprezentace Článek 1 Pro zajištění dlouhodobé koncepční práce s reprezentačními celky Čech a Moravy se vyčleňují finanční prostředky na jejich přípravu (viz příloha č. 2/8). Článek 2 Tyto finanční prostředky budou považovány každoročně za „čerpané“ a budou vedeny v samostatné evidenci včetně jejich čerpání. Článek 3 Skutečné čerpání těchto finančních prostředků je v pravomoci Trenérské rady SNH, ale jejich schválený zůstatek nesmí být překročen. M. Všeobecná ustanovení 1. Výklad tohoto Finančního řádu přísluší VV SNH. 2. Dnem 12. 3. 2004 se zrušuje Finanční řád SNH ze dne 1. 4. 1999 včetně všech dodatků. 3. Tento Finanční řád SNH byl schválen VV SNH dne 12. 3. 2004 a nabývá platnosti dnem 13. 3. 2004. Svaz národní házené _____________________________________________________________________________________________ Zátopkova 100/2, PO BOX 40, 160 17 Praha 6, telefon a fax 220513274, tel.ústředna 233017111, linka 441 E-mail narodnihazena@cstv.cz, +420721820755 sekretář Miloš Kohout FŘ SNH – 2 přílohy Příloha č. 1 a) POPIS JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK 1 = mzdové náklady, pojištění + odměny funkcionářů 2 = telefon státní, vnitřní 3 = rozmnožovna, kancelářské potřeby, poštovné, poplatky peněžním ústavům 4 = opravy a nákup zařízení 5 = ostatní náklady sekretariátu (nájem prostor, pojištění majetku atd.) 6 = registrace 7 = péče o členy (dary k životním jubileím) 8 = výstroj a výzbroj (nákup, opravy, praní) 9 = propagace 10 = daně státu z činnosti SNH (odečet příjmové položky 600/ ostatní příjmy, pokud nejsou zahrnuty do jiné položky této přílohy) 11 = schůze VV (nájem, cestovné, strava, refundace) 12 = Valná hromada (nájem, strava, cestovné) 13 = schůze DR, TR, HK, KM a LMÚ (nájem, cestovné, strava, refundace) 14 = schůze STK a KR (nájem, cestovné, strava, refundace) 15 = schůze ostatních komisí a aktivy všech komisí v.č. tisk. besed (nájem, cestovné, strava, refundace) 16 = časopis „Házenkář“ 17 = metodické materiály a tiskopisy 18 = seminář ligových trenérů a rozhodčích (nájem, cestovné, strava, refundace, ubytování, odměny lektorům) 19 = školení a semináře trenérů (nájem, cestovné, strava, refundace, ubytování, odměny lektorům) 20 = školení a semináře rozhodčích (nájem, cestovné, strava, refundace, ubytování, odměny lektorům) 21 = VTJ (nájem, cestovné lektorů, strava, refundace, spotřební materiál) 22 = delegát SNH na utkání (veškeré náklady) 23 = vrcholné soutěže mládeže (nájem, cestovné, strava, ubytování, refundace, ceny, mimořádné dotace OSK) 24 = kvalifikace žen (nájem, cestovné + stravné + ubytování + odměny rozhodčích a ředitele) hradí účastník 25 = ČP dospělých (nájem haly pro finále, ceny, cestovné + stravné + ubytování + odměna rozhodčích a ředitele) hradí celky dospělých 26 = Čechy – Morava (nájem, cestovné, strava, ubytování, refundace, spotřební materiál, vyčleněná příprava reprezentace) hradí celky dospělých 27 = nejlepší házenkář (odměny, cestovné, strava, ubytování) hradí celky dospělých dotace Oblastním soutěžním komisím budou poskytnuty ve výši stanovené příslušnou OSK, která je povinna stanovit přesné částky připadající na každý oddíl příslušné oblasti. Součástí OSK jsou i Krajské soutěžní komise (KSK) a finanční prostředky pro jejich potřebu jsou zahrnuty v dotacích OSK rezervní fond (družstvo dospělých 75 Kč/pololetí + družstvo mládeže 25 Kč/pololetí) se vytváří pro potřebu půjčky (s úrokem 1 % měsíčně z nesplacené částky) oddílům postihnutým na př. živelní pohromou (udělení podléhá po dokladování schválení VV SNH) FŘ SNH – příloha č. 2 Schválení platnosti od soutěžního ročníku 2005 – 2006 Sazebník k „Hospodářské směrnici“: 1. zkrácená náhrada za použití vlastního vozidla činí 3,00 Kč/km 2. rozhodčím ligových utkání, semifinále, finále ČP dospělých a ligové kvalifikace bude v případě použití vlastního vozidla proplacena zkrácená náhrada (bod 1) dle vzdálenosti od místa bydliště: a)do 500 km za jednu cestu ve výši 3,00 Kč/km b)nad 500 km za jednu cestu tato náhrada činí paušální částku 3 000 Kč za celé cestovné (max. 1000 km x 3,00 = 3 000 Kč). c)náhrada za použití vlastního vozidla může být upravena individuální smlouvou s rozhodčím c)1. 2 rozhodčí jedním autem 5,00 Kč/km (omezení – jedna cesta max. 500 km) c)2. 3 rozhodčí jedním autem 7,00 Kč/km (omezení – jedna cesta max. 500 km) 3. odměny rozhodčím, delegátům a ředitelům akcí v mistrovských soutěžích více dnů jeden den akce rozhodčí delegát ředitel za akci a) I. liga 600,- Kč/utk. 200 Kč/akce b) II. liga 400,- Kč/utk. 200 Kč/akce c) kvalifikace o I. ligu 300,- Kč/utk. 400,- 200,- Kč d) kvalifikace o II. Ligu 200,- Kč/utk. 400,- 200,- Kč e) mistrovství ČR dorostu 2,50 Kč/min. 400,- 200,- Kč f) mistrovství ČR žactva 2,50 Kč/min. 400,- 200,- Kč g) ostatní soutěže dospělých 200,- Kč/utk. 130 Kč/akce h) ostatní soutěže dorostu 150,- Kč/utk. 100 Kč/akce i) ostatní soutěže žactva 100,- Kč/utk. 70 Kč/akce j) paušální náhrada pro lig. soutěže 100,- Kč/utk. 100 Kč/akce (stravné a poštovné) k) paušál. náhr. pro ostatní sout. v obl. 50,- Kč/utk. 50 Kč/akce (stravné a poštovné) h l) při dlouhodobých soutěžích hraných ve všední dny před 15,00 hod. se odměna zvyšuje i o 100%. 4. odměny rozhodčím a ředitelům akcí v nemistrovských soutěžích: více dnů jeden den akce rozhodčí ředitel za akci a) finále „Český pohár“ dospělých 400,- Kč/utk. 400,- 200,- Kč b) ostatní kola ČP dospělých 2,50 Kč/min. 400,- 200,- Kč c) „Český pohár“ dorost 2,50 Kč/min. 400,- 200,- Kč d) „Český pohár“ žactva 2,50 Kč/min. 400,- 200,- Kč e) Čechy-Morava dospělých (2 rozh.) (hlavní + přípravná utkání) 1.000,- Kč/akce 800,- Kč f) Čechy-Morava mládeže (2 rozh.) (hlavní + přípravná utkání) 600,- Kč/akce 800,- Kč g) mezioblastní turnaje dorostu 2,50 Kč/min. 400,- 200,- Kč h) mezioblastní turnaje žactva 2,50 Kč/min. 400,- 200,- Kč i) utkání na VTJ 150,- Kč/utk. 5. odměna vedoucímu školení přísluší ve výši 50 Kč/každý započatý kalendářní den 6. odměna lektorům školení přísluší ve výši 30 Kč/každou hodinu teoretické i praktické výuky 7. odměny za umístění ve vrcholných soutěžích mládeže: a) 1. místo = 3 500 Kč (obdrží OSK formou mimořádné dotace) b) 2. místo = 2 500 Kč (obdrží OSK formou mimořádné dotace) c) 3. místo = 1 500 Kč (obdrží OSK formou mimořádné dotace) d) 4. místo = 1 000 Kč (obdrží OSK formou mimořádné dotace) e) 5. místo = 500 Kč (obdrží OSK formou mimořádné dotace) f) 6. místo = 0 Kč 8. pro potřeby reprezentace se vyčleňuje částka 12 000 Kč ročně 9. poplatky za zhotovení registrací: a)normální 40 Kč/ks b)expresní 100 Kč/ks c)duplikát reg. průkazu pro všechny kateg. 100 Kč d)pokud dojde při vyúčtování s registračním oddělením ČSTV k přeplatku oddílů, bude tento zařazen jako odečet do rubriky „oddíly“ e)pokud dojde při vyúčtování s registračním oddělením ČSTV k nedoplatku oddílů, bude tento zařazen do rubriky „účastníci“ a rozdíl propočítán na 1 zhotovený kus 10. bonus, základní částky dotace a poplatky a) bonus za úroveň soutěže 1. I. liga = 500 Kč/1 bod 2. II. liga a kvalifikace o I. ligu = 250 Kč/1 bod b) základní paušál na každý oddíl (tato částka bude postupně snižována na konečné 3.000 Kč) rok 2000 a další = 3 000 Kč c) základní částka na družstvo dospělých = 1 000 Kč/1 bod d) základní částka na družstvo mládeže = 1 750 Kč/1 bod e) poplatek vyplývající ze smlouvy o finanční podpoře mládežnického družstva = 1 750 Kč x vyhlášený násobek, který je pro následující období pětinásobkem základní částky f) poplatek za získání a obnovení licencí trenérů a rozhodčích, účast na seminářích a školeních ostatních odborných pracovníků oddílů = 200 Kč g) pokud dojde při vyúčtování s reg. oddělení ČSTV k nedoplatkům za úpravu počítačového programu apod., bude tato částka zařazena jako náklad do sloupce oddíly 11.a) poplatky za přestup a hostování 1. v kategorii dospělých 150 Kč 2. dorostu 100 Kč 3. žactva 50 Kč b) poplatky za hostování do vyšší soutěže 1. pro všechny kategorie 1 000 Kč 2. mládeže do stejné nebo vyšší kat. 300 Kč 12.poplatky za podání námitek, odvolání a žádosti o přezkoumání konečného rozhodnutí a) poplatek za podání námitky k 1. stupni KSK, příp. subkomise 300 Kč OSK 400 Kč VV SNH 500 Kč, b) poplatek při odvolání k 2. stupni činí dvojnásobek částky uvedené v bodě a), c) poplatek za podání žádosti o přezkoumání konečného rozhodnutí orgánu 2. stupně k Dozorčí radě SNH ve výši 2 000 Kč se poukazuje poštovní poukázkou či formou bezhotovostního styku na účet SNH a nevrací se.

Komentáře

  • Před přidáním nového komentáře se musíte přihlásit.
Zatím nebyl napsán žádný komentář. Můžete být první a napsat nový komentář.