Národní házená Čakovice :: Registrační řád

na provoz našeho sportoviště přispívá od roku 2018 hl.m.Praha
Nemáte založený účet? Zaregistrujte se!

Vytisknout Registrační řád

Napsal: Mirka Spoustová
12.06.2008 08:22

Registrace člena, družstva, přihláška oddílu

REGISTRAČNÍ ŘÁD platný od 15. 7. 2004 IČO 539959 bankovní spojení Česká spořitelna 75185329/0800 GECB 1722109-504/0600 Registrační řád SNH Článek 1 1. Registrační řád SNH stanoví podmínky nabývání a pozbývání registrace a přímého členství v SNH. 2. Žádosti o nabytí či pozbytí členství v SNH projednává matriční úsek sportovně technické komise (dále jen „MÚ STK“) a zároveň o nich rozhoduje. Článek 2 1. Každý člen SNH musí být registrován dle tohoto řádu. Členstvím vyjadřuje souhlas se Stanovami SNH. Členství se prokazuje členským (registračním) průkazem SNH, který je majetkem SNH. 2. Členství v SNH je dvojího typu: a) oddílové členství (člen SNH má oddílovou příslušnost, a to pouze jedinou), b) přímé členství (člen SNH nemá oddílovou příslušnost). 3. Hráč nebo hráčka musí mít oddílovou příslušnost a v členském (registračním) průkazu SNH registrační číslo se vztahem k čl. 10.3 RŘ NH. Článek 3 Podkladem pro vystavení členského (registračního) průkazu SNH jsou tyto náležitosti: a) vyplněná přihláška k registraci (1 x), b) aktuální fotografie žadatele (formát 3,5x4,5 cm). Článek 4 1. Přihlášku k registraci může podat žadatel prostřednictvím oddílu, jehož je členem nebo přímo na sekretariát SNH při žádosti o přímé členství na tiskopise „Přihláška k registraci do Svazu národní házené“. Tiskopis přihlášky vyplní ve všech rubrikách podle předtisku (hůlkovým písmem nebo strojem) a vlastnoručně podepíše. Za řádné vyplnění a za pravdivost uvedených údajů odpovídá žadatel. Je-li žadatel mladší 18 let, musí podepsat přihlášku i jeho zákonný zástupce. 2. Podklady pro vystavení členského (registračního) průkazu SNH (viz čl. 3.1) zašle oddíl či žadatel na adresu sekretariátu SNH. Článek 5 1. MÚ STK prověří podklady pro registraci a jsou-li splněny všechny podmínky stanovené tímto řádem, žadatele zaregistruje. 2. Zjistí-li MÚ STK, že nejsou splněny všechny podmínky, vrátí podklady pro registraci zpět žadateli s upozorněním, kde byly zjištěny nedostatky. 3. Okamžikem provedení registrace nabývá žadatel členství v SNH. Článek 6 1. Výměna členského (registračního) průkazu SNH se provádí: a) při změně hráčské příslušnosti (viz čl. 1, bod 3 PŘ SNH), b) při přechodu do vyšší věkové kategorie (viz SŘ SNH), c) při změně příjmení, d) při skončení platnosti průkazu. 2. O výměnu průkazu žádá oddíl nebo přímý člen obdobným způsobem jako o registraci (Čl. 3.1) a uvede důvod. Článek 7 1. Jestliže dojde ke ztrátě, k závažnému poškození nebo ke zničení členského (registračního) průkazu SNH, požádá oddíl nebo přímý člen o vydání duplikátu obdobně jako u registrace (čl. 3.1) a přiloží doklad o zaplacení stanoveného poplatku (viz přílohu FŘ SNH). 2. K vydání duplikátu je oprávněn pouze MÚ STK. Na průkazu musí být vyznačeno, že se jedná o duplikát. Článek 8 1. Členský (registrační) průkaz SNH pozbývá platnosti: a)vydáním duplikátu, b)zánikem členství v oddíle, c)při zániku oddílu, za který byl člen registrován, d)uplynutím jakéhokoliv termínu platnosti uvedeného na průkazu, e)zánikem přímého členství v SNH, f)rozhodnutím VV SNH, g)pokud je fotografie výrazně odlišná od fotografie na průkazu vydaném orgánem státní správy. 2. Neplatný členský (registrační) průkaz SNH je oddíl nebo přímý člen povinen zaslat nejpozději do 30 dnů po skončení jeho platnosti sekretariátu SNH. Článek 9 1. O zrušení registrace rozhoduje MÚ STK na základě: a)písemného rozhodnutí oddílu o zániku členství v oddíle, b)oznámení o zrušení oddílu, popř. sloučení oddílů, c)rozhodnutí VV SNH o zrušení přímého členství, d)písemného oznámení člena, pokud doloží jeho odeslání oddílu, prostřednictvím kterého byl členem SNH. 2. Členství (registrace) je zrušeno dnem rozhodnutí MÚ STK. 3. Členské (registrační) průkazy SNH, u kterých byla zrušena registrace, eviduje MÚ STK po dobu tří let od zrušení registrace. Článek 10 1. Obnovit registraci může člen kdykoliv pouze v oddíle, ve kterém byl registrován před zrušením registrace. 2. Při zániku oddílu mohou členové požádat o novou registraci do kteréhokoliv oddílu SNH. 3. Za jiný oddíl může být hráč nebo hráčka registrován(a) až po uplynutí dvou let od zrušení registrace (karenční lhůta). Článek 11 Poplatky za vystavení či výměnu průkazů a způsob jejich úhrady řeší Finanční řád SNH a jeho přílohy. Článek 12 1. Výklad tohoto Registračního řádu náleží pouze VV SNH. 2. Dnem 14.7. 2004 se zrušuje Registrační řád národní házené ze dne 15. 7. 2000 včetně všech dodatků. 3. Tento Registrační řád národní házené byl schválen VV SNH dne 12. 3. 2004 a nabývá platnosti dnem 15. 7. 2004. PŘIHLÁŠKA oddílu, klubu, kroužku k registraci do Svazu národní házené Přesný název oddílu: Oddíl je zařazen pod pořadovým číslem do KSK OSK Počet členů celkem: I. II. III. tř. z toho: dospělí rozhodčí dorost trenéři žactvo funkcionáři Jméno, adresa a telefon organizačního pracovníka oddílu: Tel. s předv. do zam: bytu: FAX: E-mail: č. ú. bank. sp. oddílu: Oddíl má družstva: muži krát ženy krát dorostenci krát dorostenky krát st. žáci krát st. žákyně krát ml. žáci krát ml. žákyně krát Název oddílu používaný na členských (registračních) průkazech: _____________________________________________________________________________ Jsme organizováni v: ČSTV ATJ ČOS další: Obdrží: VV SNH, příslušná OSK (popřípadě KSK), příslušná TJ (SK) – oznámí čl. základnu pro územní evidenci PROHLÁŠENÍ Uvedený oddíl národní házené souhlasí s tím, že je sdružen ve Svazu národní házené a zavazuje se plnit povinnosti podle Stanov, Řádů Svazu národní házené a Pravidel NH, které každý na vyžádání obdržel. Každý sportovec sdružený v ČSTV je pojištěn. datum, podpis a razítko oddílu podpis a razítko právního subjektu PŘIHLÁŠKA oddílu, klubu, kroužku k registraci do Svazu národní házené Název oddílu: Sportovní klub Hájek národní házená SK Hájek NH Oddíl je zařazen pod pořadovým číslem 15 do KSK OSK __Středočeské oblasti_ Počet členů celkem: 46 I. II. III. tř. z toho: dospělí 18 rozhodčí 0 0 0 dorost 0 trenéři 1 2 žactvo 28 funkcionáři 4 Jméno, adresa a telefon organizačního pracovníka oddílu: Ing. František Zeman, Pod Markétou 127, 100 00 Hájek u Uhřiněvse Tel. s předv. do zam: 2/41457211 bytu: 2/71742525 FAX: E-mail: zeman@eol.cz č. ú. bank. sp. oddílu: 172458697/5100 Oddíl má družstva: muži 1 krát ženy krát dorostenci krát dorostenky krát st. žáci krát st. žákyně krát ml. žáci 1 krát ml. žákyně 1 krát Název oddílu používaný na členských (registračních) průkazech: __________________SK Hájek NH_______________________________________ Jsme organizováni v: ČSTV ATJ ČOS další: Obdrží: VV SNH, příslušná OSK (popřípadě KSK), příslušná TJ (SK) – oznámí čl. základnu pro územní evidenci PROHLÁŠENÍ Uvedený oddíl národní házené souhlasí s tím, že je sdružen ve Svazu národní házené a zavazuje se plnit povinnosti podle Stanov, Řádů Svazu národní házené a Pravidel NH, které každý na vyžádání obdržel. Každý sportovec sdružený v ČSTV je pojištěn. datum, podpis a razítko oddílu podpis a razítko právního subjektu

Komentáře

  • Před přidáním nového komentáře se musíte přihlásit.
Zatím nebyl napsán žádný komentář. Můžete být první a napsat nový komentář.