Národní házená Čakovice :: Disciplinární řád

na provoz našeho sportoviště přispívá od roku 2018 hl.m.Praha
Nemáte založený účet? Zaregistrujte se!

Vytisknout Disciplinární řád

Napsal: Mirka Spoustová
12.06.2008 08:22

Disciplinární řád, sazebník trestů, námitky a odvolání

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD platný od 15. 7. 2004 PŘÍLOHY I. S A Z E B N Í K T R E S T Ů II. N Á M I T K Y A O D V O L Á N Í IČO 539959 bankovní spojení Česká spořitelna 75185329/0800 GECB 1722109-504/0600 Disciplinární řád SNH Základní ustanovení a)Je-li v dalším textu uvedeno jednotlivec (hráč), je tím míněno i hráčka, trenér, funkcionář. b)Je-li v textu uvedeno „před utkáním“, je myšlena doba od odevzdání vyplněného zápisu o utkání vedoucím družstva rozhodčímu. c)Je-li v textu uvedeno „po utkání“, je myšlena doba do podepsání zápisu o utkání kapitánem družstva, u mládeže i vedoucím družstva. d)d) U jednotlivců, kteří vykonávají více funkcí, se jejich provinění posuzuje podle toho, v souvislosti se kterou vykonávanou funkcí se provinění dopustili. e)Vystupoval-li viník v průběhu utkání ve funkci kapitána, nelze udělit trest rovný dolní hranici. f)Za každý opakovaný přestupek (před uplynutím 1 roku od posledního přestupku) se sazba trestu zvyšuje o 100 % původní sazby. g)Disciplinární řízení u rozhodčích se řídí Přílohou smlouvy, pokud je s ním uzavřena. Článek 1 Disciplinární řád (dále jen „DŘ“) upravuje řešení disciplinárních provinění jednotlivců a kolektivů. Disciplinární provinění má být řádně projednáno, spravedlivě posouzeno a, je-li provinění prokázáno, i potrestáno. Trestají se závažná porušení, hrubá nekázeň a jiná disciplinární provinění znevažující jméno Svazu národní házené, jakož i porušení směrnic, řádů, pravidel a předpisů platných pro národní házenou. Článek 2 Způsob projednání věcí v disciplinárním řízení a rozhodnutí o disciplinárním provinění mají přispívat k výchově provinivšího se člena SNH i kolektivu, v němž se věnuje sportovní činnosti. Článek 3 V disciplinárním řízení se projednává: a)porušení směrnic SNH, b)porušení řádů a pravidel národní házené. Článek 4 V disciplinárním řízení lze ukládat jednotlivcům tyto tresty: a)důtka, b)zákaz startu, c)zastavení závodní činnosti, d)zákaz výkonu funkce, e)zastavení výkonu funkce, f)vyloučení ze SNH. Článek 5 V disciplinárním řízení lze ukládat kolektivům tyto tresty: a)důtka, b)peněžitá pokuta, c)uzavření hřiště, d)odečtení bodů družstvu, e)vyloučení družstva ze soutěže, f)zastavení závodní činnosti oddílu. Článek 6 Důtka je nejmírnější forma trestu za nesprávné jednání. Článek 7 Trest zákazu startu platí pouze pro utkání dané soutěže. Provinilec smí startovat v mistrovských utkáních jiné soutěže a v přátelských utkáních. Článek 8 V době, kdy má jednotlivec nebo kolektiv zastavenu závodní činnost (výkon funkce), nesmí se zúčastnit mistrovských, ani jiných utkání v jakékoliv funkci. Článek 9 Trest zastavení závodní činnosti jednotlivce je možno uložit nejvýše na 24 měsíců s výjimkou opakovaného nabádání k užívání nedovolených povzbuzujících prostředků. Článek 10 a)Výkon trestů, zákaz startu nebo zastavení závodní činnosti sportovce lze podmíněně odložit na dobu ne delší jednoho roku a ne kratší než tři měsíce. b)U krátkodobých soutěží může být stanoveno odložení trestu pouze na dobu „do konce akce“. c)Je-li při dalším provinění v té době uložen trest zákaz startu nebo zastavení závodní činnosti, zvýší se i o podmíněně odložený trest. d)K podmíněnému odložení trestu je možno přistoupit tehdy, jestliže předchozí chování provinilce a další závažné okolnosti odůvodňují předpoklad, že pohrůžka trestu přiměje provinilce k nápravě, nebo že provinilec nebyl trestán v období jednoho roku před proviněním. e)Trest zastavení závodní činnosti na dobu delší než tři měsíce nelze odložit. Článek 11 Trest zákazu startu nebo zastavení závodní činnosti lze vyslovit také pro případ reprezentace. Článek 12 Trest zastavení výkonu funkce lze uložit na dobu do 24 měsíců s výjimkou opakovaného nabádání k užívání nedovolených povzbuzujících prostředků. Článek 13 Tresty uložené dle čl.12 nelze podmíněně odložit. Článek 14 a)Trest uzavření hřiště lze uložit až na 3 soutěžní utkání toho družstva, při jehož utkání došlo k disciplinárnímu provinění. b)Okruh, ve kterém potrestané družstvo svá utkání sehrát nesmí, se stanovuje na vzdálenost 50 km od sídla oddílu (k propočtu slouží počítačový program v dané době používaný SNH pro propočet vzdáleností). c)V případě, že by vzdálenost pro hostující celek byla na náhradní hřiště delší než na hřiště, kde dle přihlášky do soutěže svá utkání potrestaný oddíl běžně hraje, je tento povinen uhradit soupeři rozdíl cestovného. Článek 15 Vyloučené družstvo ze soutěže lze přeřadit do až o dva stupně nižší soutěže. Článek 16 Projednává-li disciplinární orgán současně několik provinění, vysloví trest za provinění nejtěžší. K ostatním přihlédne jako k přitěžujícím okolnostem. Článek 17 Při výměře trestu přihlédne disciplinární orgán jak k polehčujícím, tak i k přitěžujícím okolnostem. Článek 18 U termínovaných disciplinárních trestů (zastavení závodní činnosti, zákaz výkonu funkce) se určuje délka trestu dnem, kterým trest začíná a končí. Za den začátku trestu se stanovuje den následující po provinění. Pokud potrestaný neměl možnost v tento den trest „nastoupit“, je počátkem trestu den následující po možném dni „nástupu“ trestu. Údaj obsahuje také přesné označení druhu trestu. U zákazu startu se určuje trest uvedením utkání, ve kterých hráč nesmí nastoupit. Článek 19 Tresty zastavení závodní činnosti je třeba uložit tak, aby spadaly zásadně do závodního období. Závodním obdobím se rozumí doba stanovená termínovou listinou příslušné mistrovské soutěže. Tresty kratší než 6 měsíců je možno rozdělit. Článek 20 Disciplinární provinění projednávají disciplinární úseky příslušného řídicího orgánu SNH nebo řídicí komise stanovená propozicemi krátkodobé soutěže. Článek 21 Neobdrží-li disciplinární orgán vyjádření oddílu do tří pracovních dnů od data přestupku, projedná věc a rozhodne o ní sám. Článek 22 Byl-li hráč vyloučen ze hry do konce utkání a jeho přestupek zapsán v zápisu o utkání, je tím kapitán vyrozuměn, že přestupek bude projednán na nejbližší schůzi příslušného disciplinárního orgánu. Článek 23 Disciplinární orgán rozhoduje především na základě zprávy (zápisu) rozhodčího, zprávy dozorčího orgánu, průkazného videozáznamu a podle okolností i na podkladě důkazy doloženého oznámení funkcionářů tělovýchovného orgánu, případně jiných osob. Je-li to nutné k vyjasnění případu, mohou být přizváni k projednání rozhodčí, dozorčí orgán, svědkové provinění i obviněný hráč nebo funkcionář. Při tom je třeba dbát na to, aby disciplinární řízení bylo prováděno s nejmenšími náklady. Na vlastní náklady se může zúčastnit jednání příslušného disciplinárního orgánu i obviněný hráč, funkcionář oddílu nebo zástupce TJ, kam obviněný hráč, funkcionář přísluší. Článek 24 Disciplinární rozhodnutí bude oznámeno v materiálech příslušného řídícího orgánu (Zpravodaj, aj.) a dopisem, telegramem nebo elektronickou poštou (má-li ji uvedenou v adresáři oddílů) oddílu, do něhož potrestaný přísluší. Článek 25 Příslušný disciplinární orgán projednává přestupek v nejbližším možném termínu, zpravidla do 15 dnů ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl (rozhoduje datum doručení příslušnému orgánu) nebo ode dne, kdy měl vyzvaný podat své vyjádření. Článek 26 Jeví-li se při projednávání disciplinárního provinění případ jako trestný čin nebo přečin, upozorní disciplinární orgán na věc příslušný veřejný orgán. Článek 27 Základní evidenci všech trestů vede disciplinární orgán, který trest vynesl. Článek 28 Z evidenčního záznamu musí být patrné: a)jméno potrestaného a číslo registračního průkazu, b)příslušnost k oddílu, c)uložený trest (včetně vedlejších trestů), d)další potřebné údaje. Článek 29 Písemný materiál o udělení disciplinárního trestu uchová příslušný řídicí orgán SNH do jednoho roku po odpykání nebo prominutí trestu. Článek 30 Tresty zastavení závodní činnosti, zákazu startu a zákazu výkonu funkce u jednotlivců, si evidují oddíly NH a příslušné řídicí orgány. Článek 31 a)Je-li hráč vyloučen ze hry do konce utkání, nebo dopustil-li se závažného provinění před utkáním nebo po něm a je-li jeho přestupek zapsán v zápisu o utkání, má tento hráč až do rozhodnutí příslušného řídicího orgánu automaticky zastavenu závodní činnost [za prohřešky uvedené v Sazebníku trestů oddílu A čl. 2.c) 2.d) 3.a) 3.b)] nebo automaticky zákaz startu v dané soutěži [za prohřešky uvedené v čl. 2.a) 2.b)]. b)Rozhodčí uvede v zápise všechny potřebné údaje, okolnosti, týkající se vyloučení hráče ze hry, nebo provinění, kterého se hráč dopustil před utkáním nebo po něm. Článek 32 Podkladem k disciplinárnímu řízení mohou být vedle zápisu rozhodčího také zjištění jiných odborných komisí SNH. Zjistí-li některá odborná komise SNH skutečnosti, které mají povahu disciplinárního provinění, učiní opatření spadající do jejich kompetence a předají případ disciplinárnímu úseku k projednání, případně s návrhem na potrestání. Článek 33 Nedopustí-li se hráč, funkcionář nebo kolektiv po dobu jednoho roku od posledního evidovaného přestupku žádného dalšího provinění, považuje se pro další evidenci za netrestaného. Článek 34 Jednotlivec i kolektiv může po uplynutí poloviny trestu požádat o prominutí zbytku trestu. Článek 35 Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od disciplinárního provinění uplynula doba delší než 1 rok. Článek 36 a)Provinění rozhodčích projednává disciplinární orgán teprve po projednání provinění rozhodčího v KR, které podnět musí být oznámen do 3 dnů ode dne, kdy se o něm DÚ dozvěděl (rozhoduje datum doručení příslušnému orgánu) a na základě návrhu potrestání od KR, který musí učinit rozhodnutí do 15 dnů po obdržení podnětu. b)V závažných případech může disciplinární orgán rozhodčímu uložit zákaz nebo zastavení výkonu funkce s okamžitou platností až do vyřízení případu. Článek 37 a)VV SNH v zájmu zajištění jednotného postupu při řešení disciplinárních provinění vydává k tomuto řádu „Sazebník trestů“ s přehledem nejběžnějších provinění a trestů. b)Disciplinární orgán je při stanovení trestu zásadně vázán druhy trestů uvedených v Sazebníku trestů a jejich dolní a horní hranicí. Článek 38 Náklady za projednávání každého disciplinárního provinění, odvolání, přezkoumání konečného rozhodnutí mohou být předepsány viníku nebo žadateli k úhradě v plné výši. Článek 39 1. Výklad tohoto Disciplinárního řádu přísluší pouze VV SNH. 2. Dnem 14. 7. 2004 se zrušuje Disciplinární řád národní házené ze dne 15. 7. 2000 včetně všech dodatků. 3. Tento Disciplinární řád národní házené byl schválen VV SNH dne 12. 3. 2004 a nabývá platnosti dnem 15. 7. 2004. I. Sazebník trestů příloha Disciplinárního řádu SNH Oddíl A – jednotlivci Článek 1 TREST ve hře – 1. Napomenutí (udělení žluté karty). 2. Vyloučení na 5 minut (udělení červené karty). 3. Vyloučení na 10 minut (udělení červené karty). a) za 3 žluté karty udělené stejnému hráči v soutěžním ročníku a příslušné soutěži TREST – zákaz startu na 1 nejbližší utkání příslušné soutěže b) za 3 červené karty udělené stejnému hráči v soutěžním ročníku a příslušné soutěži TREST – zákaz startu na 3 nejbližší utkání příslušné soutěže 4. Vyloučení do konce utkání – OT (udělení červené karty) Tyto tresty se evidují. V zápise musí být zaznamenána všechna napomenutí a vyloučení. Článek 2 a) Udělení osobního trestu (vyloučení do konce utkání) za přestupky, kdy hráč byl již vyloučen na 10 minut. TREST – zákaz startu na 1 nejbližší mistrovské utkání příslušné soutěže b) Udělení osobního trestu (vyloučení do konce utkání) za hrubou a nebezpečnou hru. TREST – zákaz startu na 3 nejbližší mistrovská utkání příslušné soutěže c) Udělení osobního trestu (vyloučení do konce utkání) za fyzické napadení hráče, trenéra, funkcionáře, pořadatele nebo diváka na hřišti i při přerušené hře. TREST – zastavení závodní činnosti, resp. výkonu funkce na 6 měsíců d) Udělení osobního trestu (vyloučení do konce utkání) za fyzické napadení rozhodčího na hřišti i při přerušené hře. TREST – zastavení závodní činnosti, resp. výkonu funkce na 12 měsíců Článek 3 a) Udělení osobního trestu (vyloučení do konce utkání) za nesportovní chování s vulgárnostmi a urážkami vůči hráčům, trenérům, pořadateli i divákům. TREST – zastavení závodní činnosti, resp. výkonu funkce na 3 měsíce b) Udělení osobního trestu (vyloučení do konce utkání) za nesportovní chování s vulgárnostmi a urážkami vůči rozhodčímu, funkcionáři řídícího orgánu. TREST – zastavení závodní činnosti, resp. výkonu funkce na 6 měsíců Článek 4 a) Za nedostatečné plnění funkce kapitána či vedoucího družstva vyplývajících ze SŘ a Pravidel NH TREST – 1. případ – důtka 2. případ – zákaz výkonu funkce na 1 nejbližší mistrovské utkání b) Za nepodepsání zápisu o utkání kapitánem či vedoucím družstva. TREST – zákaz startu, resp. zákaz výkonu funkce na 1 nejbližší utkání příslušné soutěže c) Za uvádění nesprávných údajů při jednání nebo v úředních dokladech (přihláška k registraci, zápisu o utkání, apod.). TREST – zastavení závodní činnosti, resp. zastavení výkonu funkce na dobu 3 měsíců Článek 5 Za neoprávněný start, nastoupení k utkání v době zastavení závodní činnosti nebo na cizí průkaz. TREST – zastavení závodní činnosti na 3 měsíce Článek 6 Za úmyslné ovlivňování výsledku utkání. TREST – zastavení závodní činnosti nebo zastavení výkonu jakékoliv funkce na dobu 12 měsíců Článek 7 Za hlášení dvou nebo více přestupů v jednom přestupním termínu. TREST – zastavení závodní činnosti na 2 měsíce Článek 8 Za neomluvené nedostavení se k utkání vybraných celků (za omluvení se považuje sdělení do 3 týdnů od zveřejnění širší nominace a dokladované omluvení se z užší nominace). TREST – vyřazení z reprezentačního celku na dobu 1 roku a zákaz startu na 4 nejbližší mistrovská utkání nejvyšší soutěže, ve které v daném ročníku viník nastoupil Článek 9 a) Za nesplnění povinností rozhodčího vyplývajících ze SŘ a Pravidel NH. TREST – 1. případ – důtka 2. případ – zákaz výkonu funkce (odvolání z řízení) příslušné soutěže na 2 utkání b) Za uvádění nepravdivých údajů v zápise, zamlčování důležitých informací o průběhu utkání, za machinace hospodářské povahy. TREST – zastavení výkonu funkce (odvolání z řízení) na 3 měsíce Článek 10 Za použití nedovolených povzbuzujících prostředků, za nabádání k jejich používání, nedostavení se nebo odmítnutí dopingové kontroly. TREST – zastavení závodní činnosti nebo zastavení výkonu funkce na 2 roky Článek 11 Za opakované použití nedovolených povzbuzujících prostředků a za opakované nabádání k jejich používání (doping). TREST – doživotní zastavení závodní činnosti, resp. výkonu funkce Oddíl B – kolektivy Článek 1 Za 3 žluté karty udělené v soutěžním ročníku, v příslušné soutěži a příslušnému družstvu se uděluje pokuta. TREST – pokuta 100 Kč Za 3 červené karty udělené v soutěžním ročníku, v příslušné soutěži a příslušnému družstvu se uděluje pokuta. TREST – pokuta 500 Kč Článek 2 Za neukázněné chování diváků. TREST - 1. případ – důtka 2. případ – pokuta a) liga – 400 Kč b) ostatní – 200 Kč 3. případ – uzavření hřiště na jedno soutěžní utkání. pokuta a) liga – 600 Kč b) ostatní – 300 Kč 4. a další případy – uzavření hřiště na tři soutěžní utkání pokuta a) liga – 1000 Kč b) ostatní – 500 Kč Článek 3 Za předčasné opuštění hřiště celým družstvem. TREST – pokuta 500 Kč, není-li v propozicích soutěže určeno jinak Článek 4 Za sehrání utkání v době zastavení závodní činnosti oddílu. TREST – udělení pořádkové pokuty ve výši 500 Kč za každé sehrané utkání. O výsledku utkání rozhodne příslušný řídící orgán. Článek 5 Za nerespektování platných směrnic a příkazů nadřízeného orgánu SNH. TREST - 1. případ – důtka 2. případ – pokuta oddílu a)liga – 1000 Kč b)ostatní – 500 Kč Článek 6 Za napadení rozhodčího divákem v průběhu utkání a po utkání. TREST – uzavření hřiště na 3 mistrovská utkání příslušné soutěže a pokuta 5 000 Kč Článek 7 Za nesplnění povinností pořadatele utkání (čl. 36 SŘ NH). TREST – pokuta 500 Kč, není-li v propozicích příslušné soutěže uvedeno jinak. Článek 8 Za nezaplacení uloženého peněžitého trestu všech druhů v předepsaném termínu. TREST – 1. případ – důtka a vyhlášení náhradního termínu plnění 2. případ – pokuta oddílu a vyhlášení náhradního termínu plnění a)liga – 600 Kč b)ostatní – 300 Kč 3. případ – zastavení závodní činnosti oddílu do zaplacení všech uložených peněžitých trestů Oddíl C - krátkodobé soutěže (turnaje, kvalifikace, mistrovství a poháry mládeže) Článek 1 viz oddíl A čl. 1 Článek 2 a) viz Oddíl A čl. 2.a) TREST – zákaz startu, resp. výkonu funkce na 1 utkání b) viz Oddíl A čl. 2.b) TREST – zákaz startu, resp. výkonu funkce na 1 utkání c) viz Oddíl A čl. 2.c) TREST – zákaz startu, resp. výkonu funkce na 2 utkání d) viz Oddíl A čl. 2.d) TREST – zastavení závodní činnosti, resp. výkonu funkce do konce akce a předání podkladů disciplinárnímu úseku příslušného řídícího orgánu SNH, v jehož soutěži družstvo startuje Článek 3 a) viz Oddíl A čl. 3.a) TREST – zákaz startu, resp. výkonu funkce na 2 utkání b) viz Oddíl A čl 3.b) TREST – zastavení závodní činnosti, resp. výkonu funkce do konce akce a předání podkladů disciplinárnímu úseku příslušného řídícího orgánu SNH, v jehož soutěži družstvo startuje Článek 4 viz Oddíl A čl. 6 TREST – zastavení závodní činnosti, resp. výkonu funkce do konce akce Článek 5 viz Oddíl B čl. 2 TREST 1. případ – důtka 2. případ – podle rozsahu provinění je předáno disciplinárnímu úseku příslušného řídícího orgánu SNH, v jehož soutěži družstvo startuje Článek 6 Ostatní přestupky, neuvedené v oddíle C tohoto Sazebníku trestů, budou předány k řešení disciplinárnímu úseku příslušného řídicího orgánu SNH, v jejichž soutěžích družstva startují. II. Námitky a odvolání příloha Disciplinárního řádu SNH Námitky a odvolání Článek 1 1.Základní pojmy 1. 1 Námitka, žádost a) Námitka je vyjádřením nesouhlasu s některým ustanovením základních organizačních norem SNH (OŘ 3.1.2), případně upozornění na jejich porušování. b) Žádost je každé vyjádření vyplývající z řádů SNH. c) Námitka a žádost může být v dalším textu označena pojmem „podání“. d) Námitku nebo žádost řeší orgán 1. stupně. 1. 2 Odvolání a) Odvolání je vyjádření nesouhlasu s rozhodnutím 1. stupně. b) Odvolání řeší orgán 2. stupně. 1. 3 Žádost o přezkoumání konečného rozhodnutí orgánu 2. stupně k Dozorčí radě a) Žádost o přezkoumání konečného rozhodnutí orgánu 2. stupně k Dozorčí radě je nutno podat nejpozději do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí orgánu 2. stupně. Kopii žádosti je nutno zaslat orgánu, který rozhodoval ve 2. stupni. b) Při zjištění nesprávného postupu a závěrečného rozhodnutí orgánu 2. stupně vrátí Dozorčí rada celý případ s vlastním zdůvodněním zpět orgánu, který ve 2. stupni rozhodoval. Článek 2 2. Orgány a účastníci řešení 2. 1 Orgány a) Orgánem 1. stupně je ten řídicí orgán SNH, kterému z jeho odpovědnosti stanovené „Organizačním řádem“ přísluší řešit námitky nebo žádosti. b) Orgán 2. stupně je ten řídicí orgán SNH, který je nejblíže vyšší orgánu 1. stupně v linii KSK, OSK, VV SNH, DR SNH. c) Pokud je orgánem 1. stupně nebo 2. stupně VV SNH, tento stanoví, která odborná komise připraví podklady pro jeho rozhodnutí d) Z řešení podání nebo odvolání je vyloučen ten jednotlivec, kterého se projednávaný případ bezprostředně (osobně nebo jako člena kolektivu) týká. Dále ten, který se řešení téže věci již zúčastnil jako člen orgánu jiného stupně. 2. 2 Účastníci a) Účastníkem řešení podání (1.1) mohou být jak zakladatelé SNH (OŘ 2.2.1), tak řídicí orgány SNH [OŘ. 3.2.1.b)–d)]. b) Účastníkem řešení odvolání (čl. 1.2) může být jen účastník řešení u orgánu 1. stupně. Článek 3 3. Průběh řešení 3. 1 Zahájení Řešení je zahájeno dnem, kdy podání účastníka došlo řídicímu orgánu SNH. 3. 2 Způsob podání námitky a) Podání lze zaslat pouze písemně a doručit příslušnému řídicímu orgánu. Kopii zaslat odpůrci. b) Podání musí obsahovat konkrétní zdůvodnění, musí z něho být patrné kdo podává, čeho se týká a co navrhuje. Další upřesnění může být upraveno jednotlivými řády SNH. c) Podání musí být opatřeno razítkem (kromě podání jednotlivcem) a podepsáno, čitelně uvedeno jméno a příjmení podpisujícího. d) Pokud je stanoveno, musí být k podání přiložena stvrzenka o zaplacení poplatku. e) Bez náležitostí stanovených [v čl. 3.2.c),d)] není orgán 1. stupně povinen námitku nebo žádost řešit. 3. 3 Lhůty Námitka nebo žádost musí být podána bezprostředně po zjištění nebo v termínech stanovených řády SNH nebo do 3 dnů po dni, ve kterém se případ stal nebo byl odvolávajícím znám. Při zaslání poštou je rozhodující datum poštovního razítka. 3. 4 Dokazování a) Pokud jakkoliv vyplývá, že se někdo stane účastníkem řešení námitky nebo žádosti, je povinen zaslat své vyjádření ve lhůtách stanovených v čl. 3.3. b) Každé podání musí být věrohodně doloženo. Jako důkaz je možno předložit čestné prohlášení účastníka. 3. 5 Rozhodnutí a) O námitce nebo žádosti musí být rozhodnuto do 15 dnů po zahájení řízení, v případě potřeby dalšího dokazování pak do 30 dnů. b) Rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění a poučení o odvolání. c) Rozhodnutí se oznamuje všem účastníkům doručením písemnou formou. Článek 4 4. Odvolací řízení a) Proti rozhodnutí orgánu 1. stupně mají všichni účastníci právo podat odvolání (čl. 2.2). b) Odvolání musí být podáno do 15 dnů ode dne převzetí rozhodnutí. c) Odvolání nemá odkladný účinek. d) Odvolání se zasílá orgánu 2. stupně [čl. 2.1.b)], kopie orgánu, který rozhodl v 1. stupni. Tento orgán je povinen do 3. dnů odeslat všechny materiály použité k jeho rozhodnutí orgánu 2. stupně. e) Pro odvolání platí obdobné podmínky jako pro podání (čl. 3. 2). f) Orgán 2. stupně má právo si vyžádat potřebné doklady u ostatních účastníků řízení. g) Orgán 2. stupně musí o odvolání rozhodnout do 30 dnů ode dne obdržení. Nemůže-li rozhodnout v této době, je povinen účastníka řízení s uvedením důvodu uvědomit. h) Rozhodnutí o odvolání se písemně oznamuje všem účastníkům řešení u orgánu 1. stupně. i) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Článek 5 5. Společná ustanovení a) Orgán 1. nebo 2. stupně může pro potřebu dokazování předvolat svědky. Musí však přísně dbát zásady hospodárnosti. b)Nesplnění povinnosti účastníka je možno postihnout podle Sazebníku trestů B.5. c) Poplatky při podání námitek nebo odvolání se poukazují poštovní poukázkou vydanou příslušným orgánem SNH nebo formou bezhotovostního styku. Bylo-li námitkám či odvolání vyhověno, byť i jen částečně, vrací se veškeré poplatky v plné výši zpět. d) Námitky při krátkodobých soutěžích řeší řídicí komise stanovená v propozicích soutěží. Odvolacím orgánem je příslušný orgán, který soutěž vypsal. Článek 6 6. Poplatky za podání námitky či odvolání řeší příloha FŘ SNH.

Komentáře

  • Před přidáním nového komentáře se musíte přihlásit.
Zatím nebyl napsán žádný komentář. Můžete být první a napsat nový komentář.